هنرجوی موسسه با سریال (( بی همگان )) به عرصه تصویر و سینما معرفی می گردد